..
רואה חשבון צרפתי-פישר
search3, search, magnifier, lookup, find
052-352-2920

על דו"ח מקורות ושימושים כבר שמעתם?

דו"ח מקורות ושימושים הוא דוח שמטרתו היא מתן מידע לקורא הדוח בדבר תנועת הכספים בעסק. זהו דוח לא רשמי, אבל חשוב ביותר, אשר מציג את כניסת המזומנים לעסק (מקורות) ואת יציאת המזומנים מן העסק (שמושים). 
הבנת הדוח ומשמעותו נחוצה בעת החלטות של משקיעים אם להשקיע בעסק או של מלווים (בנקים, מדינה, חברות ביטוח וכיו"ב) אם לתת לחברה הלוואות.
 
דוח מקורות ושימושים הוא דוח כספי אשר מסביר את תזרימי המזומנים בעסק לפי סוגי הפעילות השונים בעסק
  • פעילות שוטפת - כמות המזומנים שהעסק מכניס ומוציא כתוצאה מהפעילות השוטפת שלו (תקבולים מלקוחות, תשלומים לספקים וכיו"ב
  • פעילות השקעה.- כמות המזומנים שהעסק מוציא על רכישת רכוש קבוע (מכונות, כלי רכב, מבנים, ציוד וכיו"ב), השקעות בחברות קשורות, השקעות בשוק ההון וכן כמות המזומנים שהעסק מכניס כתוצאה ממימוש הרכישות הנ"ל.
  • פעילות מימון - כמות המזומנים שהעסק מכניס למימון הפעילות וההשקעות של העסק. השקעות בעלים (מימון עצמי), הלוואות מבנקים ומקורות אחרים. כמו כן, בפעילות מימון נכנסת גם החזר ההלוואות הנ"ל (ללא מרכיב הריבית).
השימוש בדוח זה נותן לקוראיו הבנה של המבנה הכספי של החברה וסוג המימון (עצמי, זר). כמו כן, בגלל שהדוח הוא על בסיס מזומנים, ניתן לערוך השוואות בין חברות שונות שכן הדוחות הינם על אותו בסיס.

הדוח עשוי לענות, בין היתר, על השאלות הבאות:
כיצד גדלה יתרת המזומנים, אף על פי שהעסק בהפסדים?
מדוע יש ירידה במזומנים, למרות שהתוצאות העסקיות הן חיוביות?
מהו השימוש שעשתה החברה בהון / אג"ח שהנפיקה?
מה השימוש שהחברה עושה עם העודפים של הפעילות העסקית?
כיצד מומנו השקעותיה של החברה?
 
אנחנו מאמינים שניהול נכון של דוח זה והבנת משמעויותיו יכולים לתרום רבות לארגון שלכם ולהוסיף כלי תכנון, שליטה ובקרה חשובים לפעילות העסקית.